PMC Bedrijfszorg

Kebajastraat 29
1336 NA ALMERE

Bel ons op

085- 109 13 14

Voorwaarden

Verhinderd voor een vrijwillige afspraak, arbo-spreekuur of preventief onderzoek?

U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Doet u dat later, dan kan de afspraak bij u of uw werkgever in rekening worden.

Verhinderd voor een onvrijwillige afspraak in het kader van verzuimspreekuur?

U kunt tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak afmelden. Voor afmelden dient u zwaarwegende redenen te hebben op gebied van gezondheid (u bent door ziekte of behandeling verhinderd te verschijnen). Zwaarwegende sociale redenen kunnen ook een belangrijke reden zijn. De bedrijfsarts dient te bepalen of de aangevoerde reden(en) afdoende zijn. Indien mogelijk zullen we op ander manier het consult laten doorgaan. B.v. via telefoon of beeldbellen. Het is verstandig om in bovengenoemde situaties altijd uw werkgever op de hoogte te stellen.

Als de reden onvoldoende is, dan kan de werkgever een sanctie toepassen als u niet verschijnt op de afspraak.

Algemeen

PMC Bedrijfszorg B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens PMC Bedrijfszorg B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

PMC Bedrijfszorg B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan geschieden via een enquête of via een ingehuurde specialist die dit onderzoek vorm geeft. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

PMC Bedrijfszorg B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Wij dienen privacygevoelige medische informatie te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk is bij het re-integreren van een werknemer die door omstandigheden medisch niet in staat is arbeid te verrichten.
Wij bewaren uw persoonsgegevens vanzelfsprekend in overleg met u en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

PMC Bedrijfszorg B.V. verwerkt de navolgende algemene, bijzondere en gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
BTW nummer
KvK nummer
Bankrekeningnummer
Burgerservicenummer (BSN)
Medische gegevens
Werkgevergegevens
Persoonsgegevens van onze ingehuurde krachten
Informatiemails van opdrachtgevers en cliënten
Overige persoonsgegevens via in correspondentie en telefonisch contact

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt PMC Bedrijfszorg B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De grondslag van gegevensverwerking en verzamelen is gelegen in het volgende:

Artikel 6, eerste lid, sub a t/m f van de AVG – persoonsgegevens worden verwerkt door een bedrijfsarts:
De voornaamste grondslagen voor een bedrijfsarts zijn: de uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang het beschermen van vitale belangen van betrokkene of vervulling van een algemeen belang.
Artikel 30, eerste lid, onder b, AVG en artikel 14, zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. Maar het kan ook zijn dat u ons toestemming geeft.

In deze wetgeving staat opgenomen dat een bedrijfsarts uitsluitend op basis van

wettelijke verplichting
uitvoering van een overeenkomst
verkregen toestemming van betrokkene(n)
gerechtvaardigd belang

Verzamelen en verwerken kan geschieden mondeling of schriftelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

PMC Bedrijfszorg B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere therapeut, het (laten) uitvoeren van een onderzoek, behandelingen of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van PMC Bedrijfszorg B.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan PMC Bedrijfszorg B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van PMC Bedrijfszorg B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door PMC Bedrijfszorg B.V.ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan andere partij ten behoeve van een second opinion en/ of deskundigen oordeel bij UWV.

Beveiliging persoonsgegevens

PMC Bedrijfszorg B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval PMC Bedrijfszorg B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal PMC Bedrijfszorg B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

PMC Bedrijfszorg B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

PMC Bedrijfszorg B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Medische stukken: volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’;
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en niet medische of wettelijk noodzakelijk bewaart hoeven te worden na het gebruik direct verwijderd;
Opslag van klantgegevens in onze database ( personalia, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) worden verwijderd na 10 jaar wanneer er geen activiteit is geweest. Wanneer er een product is aangeschaft door u, zullen wij de gegevens buiten dit bewaartermijn vasthouden voor eventuele toekomstige dienstverlening;
Overige persoonsgegevens die wij ontvangen via correspondentie en telefonisch contact worden verwijderd na 7 jaar;
De anonieme gegevens van het apparaat type, type internetbrowser en het surfgedrag op onze website worden verwijderd na 4 jaar.

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
recht van verzet
recht op dataportabiliteit
recht op vergetelheid
recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij PMC Bedrijfszorg B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke verplichten van een bedrijfsarts en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

PMC Bedrijfszorg B.V. Kebajastraat 29 1336NA ALMERE Tel. 036-5214319 Info@pmcbedrijfszorg.nl

PMC Bedrijfszorg B.V. Kebajastraat 29 1336 NA Almere

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. PMC Bedrijfszorg B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

PMC Bedrijfszorg B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van PMC Bedrijfszorg B.V. gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met PMC Bedrijfszorg B.V. Kebajastraat 29 13336 NA Almere

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten via PMC Bedrijfszorg B.V. hierna te noemen opdrachtnemer aan opdrachtgever, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. PMC Bedrijfszorg heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Aanbiedingen of offertes zijn twee (2) weken geldig.

2.3 Indien in een acceptatie van een offerte door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

ARTIKEL 3 AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

Levering van diensten neemt een aanvang op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst in het bezit is van de opdrachtnemer. In afwijking daarvan kan de overeenkomt eerder aanvangen na mondelinge overeenkomst tussen opdrachtgevers, bevestigd door e-mail of per SMS. De algemene voorwaarden van PMC Bedrijfszorg zijn in dat geval alsnog volledig van toepassing.

ARTIKEL 4 DIENSTEN

4.1 PMC Bedrijfszorg B.V. verricht diensten op initiatief en in opdracht van opdrachtgever, of op eigen initiatief indien de gedragsregels of wettelijke normen dat vereisen.

4.2 De dienstverlening door PMC Bedrijfszorg B.V. geschiedt volgens de gangbare, basale competenties van de bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur zoals geborgd in het kwaliteitssysteem van KNMG, NVAB, NVVG en de gedragscodes van De letselschade Raad. Zij zijn onderdeel van de Overeenkomst van Opdracht. (Onder de gangbare, basale competenties dient te worden verstaan: verzuimbegeleiding; overleg met werkgever, behandelaars,UWV, letselschade bureaus, advocaten, Arbeidsomstandighedenspreekuur; PAGO/PMO; toetsing van de RI&E en aanstellingskeuringen.)

4.3 Overige dienstverlening (= anders dan volgens de basale competenties) is afhankelijk van de competentie van de individuele bedrijfsarts. Indien van toepassing, dienen  aanvullende afspraken als bijlage bij de Overeenkomst van Opdracht te worden opgenomen. (Overige diensten zijn bijvoorbeeld: mediation, health-checks voor verzekeraars, gedragstraining, et cetera)

4.4 Opdrachtnemer spant zich in om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende weten regelgeving uit te voeren.

4.5 De opdrachtnemer zal de diensten voor zover mogelijk zelf verrichten.

4.6 In geval van vervanging bij ziekte, vakantie of anderszins wordt voor adequate waarneming gezorgd.

4.8 Behoudens de in 4.4 bedoelde wet- en regelgeving, volgt de opdrachtnemer in zijn dienstverlening de voor de opdrachtgever geldende en door deze expliciet aangegeven bijzondere verplichtingen jegens verzekeraars.

4.9 De opdrachtnemer heeft het recht om als gevolg van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.

4.10 In deze voorwaarden wordt onder werkdag verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen.

4.11 Voor het spreekuur geldt een annuleringstermijn van minimaal een (1) werkdag. Bij niet tijdig annuleren worden diensten volledig in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5 INTERVENTIES IN HET KADER VAN INDIVIDUELE VERZUIMBEGELEIDING

5.1 Interventies vinden uitsluitend plaats met instemming van de opdrachtgever, en van de desbetreffende werknemer.

5.2 Onder interventie wordt verstaan, het vroegtijdig en adequaat ingrijpen bij gesignaleerde klachten die aan het verzuim van een werknemer ten grondslag liggen. Alsmede het voorkomen van verzuim door middel van het aanbieden van bijzondere vormen van (preventieve) therapieën en overige middelen welke alle ten doel hebben de terugkeer naar het (eigen) werk voor de werknemer te bespoedigen dan wel om uitvallen te voorkomen.

5.3 De opdrachtnemer kan niet garanderen dat de interventie slaagt, doch zal zich binnen het kader van de feitelijke mogelijkheden daartoe zo veel mogelijk inspannen.

ARTIKEL 6 INSCHAKELEN DERDEN

6.1 De opdrachtnemer mag werkzaamheden in het kader van de diensten als bedoeld in artikel 4 uitbesteden in overleg met de opdrachtgever.

6.2 De opdrachtnemer ziet er in die gevallen op toe dat de dienstverleners die de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden op desbetreffende dienstverlening.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer.

7.2 Opdrachtgever draagt zorg voor de administratie en organisatie rond de dienstverlening, zoals het informeren van de werknemer over een afspraak met de arts, het bijhouden van het re-integratiedossier, case-management, correspondentie met de UWV, aanleveren van stukken etc.

7.3 Opdrachtgever ziet erop toe dat diens werknemers of betrokkene uitvoering geven aan de op hen rustende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden in het kader van de in artikel 4 genoemde diensten.

7.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

8.1 Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.2 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.3 De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.

ARTIKEL 9 PRIJZEN EN TARIEVEN

9.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2 De opdrachtnemer berekent voor de reguliere dienstverlening geen kilometervergoeding. Reiskosten anders dan naar de vaste spreekuur-locatie van de arts of buiten de vooraf overeengekomen perioden van dienstverlening worden doorberekend tegen uurtarief. Deze of anders overeengekomen afspraken dienen in de overeenkomst van opdracht te worden opgenomen.

9.3 De kosten en inspanningen van de bedrijfsarts samenhangend met opvragen en beoordelen van informatie uit de behandelende sector, alsmede die voor het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts worden doorberekend aan de opdrachtgever.

9.4 Voor het beschikbaar zijn van een bedrijfsarts en voor coördinatie brengt PMC Bedrijfszorg B.V. aan opdrachtgever jaarlijks een vast bedrag in rekening, aangeduid als servicekosten, geldend voor het gehele bedrijf.

9.5 Prijsaanpassing vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindex cijfer van het CBS.

9.6 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van een prijswijziging anders dan één conform het prijsindexcijfer.

ARTIKEL 10 GRONDSLAGEN TARIEVEN

10.1 Alle door de bedrijfsarts gefactureerde bedragen zijn gebaseerd op de reële tijdsbesteding en het overeengekomen uurtarief.

10.2 Ingeval het aantal werknemers van invloed is op hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, wordt uitgegaan van het door de opdrachtgever opgegeven aantal werknemers.

10.3 Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van de opdrachtnemer het correcte aantal werknemers op te geven dat per gevraagde datum bij opdrachtgever werkzaam is.

ARTIKEL 11 FACTURERING EN BETALING

11.1 De facturering van de door de bedrijfsarts verrichte diensten geschiedt maandelijks op basis van een inzichtelijke factuur.

11.2 De jaarlijkse servicekosten dient de opdrachtgever bij vooruitbetaling te voldoen. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, vindt geen verrekening dan wel restitutie van reeds betaalde gelden plaats.

11.3 Betaling dient te geschieden binnen twee (2) weken na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

11.4 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

11.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen de opdrachtnemer van hem vordert, met hetgeen hij meent van partijen te vorderen te hebben.

11.6 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd, ter beoordeling van de opdrachtnemer en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten.

11.7 Vanaf het moment waarop opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.3 in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van 1,25% per maand verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

11.8 Vanaf het moment dat opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.3 in verzuim is, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer incassokosten verschuldigd van 15% over het openstaande bedrag, met eventueel een geldend wettelijk minimum.

ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN TE LEVEREN DIENSTEN

Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

13.2 De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook.

13.3 Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden (daarbij zijn werknemers inbegrepen) en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.

13.4 Onverminderd het in voorafgaande leden bepaalde, zal in geen geval de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer verder strekken dan het bedrag van de door opdrachtgever betaalde vergoedingen, voor de diensten zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

13.5 Daarnaast wordt door de opdrachtnemer geen

aansprakelijkheid aanvaard, behoudens indien en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering daarvoor dekking en een recht op schadevergoeding geeft.

 ARTIKEL 14 GEHEIMHOUDING

PMC Bedrijfszorg B.V. zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en zullen ervoor zorgdragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, tenzij zij rechtens gehouden zijn die informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

15.1 Met betrekking tot de door of namens de opdrachtnemer geleverde producten of diensten berust het auteursrecht bij hem. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.

15.2 De opdrachtnemer mag, met inachtneming van artikel 14, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

15.3 PMC Bedrijfszorg B.V. is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door hen gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend of aan hen bekend was op het moment van inbreuk.

ARTIKEL 16 DOSSIERBEHEER / INZAGE

16.1 De opdrachtnemer zal van alle werknemers van opdrachtgever een dossier bijhouden. In deze dossiervorming volgt hij de richtlijnen van de KNMG en de daarbij behorende wetsartikelen. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins is het privacyreglement van PMC Bedrijfszorg B.V. van toepassing. Dit reglement ligt op eerste aanvraag ter inzage.

16.2 Behoudens de opdrachtnemer (arts) heeft slechts de werknemer zelf of diens gemachtigde het recht op inzage in dit dossier.

16.3 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtnemer  het dossier desgewenst overdragen aan de nieuwe dienstverlener van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 17 GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

17.1 Op de dienstverlening van de PMC Bedrijfszorg B.V. is de klachtenregeling van het Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap van toepassing zoals opgenomen in het Kwaliteitshandboek van de vereniging.

17.2 Overige dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 4.3 is hiervan uitgesloten.

17.3 Klachten dienen door de opdrachtgever binnen een (1) week na vaststelling doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan het Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap of ZFB.

17.4 Indien een klacht gegrond is, zal het Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap de werkzaamheden alsnog doen verrichten zoals overeengekomen, tenzij inmiddels voor de opdrachtgever zinloos geworden.

17.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. (Aansprakelijkheid)

17.6 Het Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap is nimmer aansprakelijk voor klachten over de dienstverlening van de bedrijfsarts.

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

18.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Postadres:

PMC Bedrijfszorg B.V.

Kebajastraat 29
1336 NA Almere

Het is onze doelstelling om de werk- en handelswijze van PMC Bedrijfszorg B.V. zo goed mogelijk te laten verlopen, naar uw tevredenheid. Dat lukt helaas niet altijd en soms loopt het anders dan verwacht. Wacht in elk geval niet te lang met het stellen van uw vraag.

Dan is bespreking en/of evaluatie van de situatie waarin de klacht is ontstaan belangrijk. Mocht dat niet lukken (om welke reden dan ook) dan is het mogelijk een klacht in te dienen. Dit kunt u doen via een brief of email. Realiseert u zich in dat bij indienen via email dat de gegevensoverdracht in principe niet als veilig wordt gezien.

Nadat u de klacht heeft ingediend wordt u binnen enkele dagen contact met u gezocht door de klachtenfunctionaris. Deze bespreekt met u de klachten en onderzoekt of de klacht in onderling overleg kan worden opgelost. Lukt dat niet dan wordt de klacht via de klachtenprocedure bij ZFB (Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen) of ZBG (Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap) verder afgehandeld. Als deze procedure niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan staat de weg naar een rechtsgang open.